Thursday, October 1

प्रधानमंत्री के.पी ररबी लमिछाने बाटटुँडिखेलमा ‘बुद्ध वज बर्न इन नेपाल’ कार्यक्रम यसरी बुद्धका नेपालमाजन्मेको घोसना गरे ( हेर्नुहोस लाइब भिडियो)

प्रधानमंत्री के.पी ररबी लमिछाने बाटटुँडिखेलमा ‘बुद्ध वज बर्न इन नेपाल’ कार्यक्रम यसरी बुद्धका नेपालमाजन्मेको घोसना गरे

प्रधानमंत्री के.पी ररबी लमिछाने बाटटुँडिखेलमा ‘बुद्ध वज बर्न इन नेपाल’ कार्यक्रम यसरी बुद्धका नेपालमाजन्मेको घोसना गरे

प्रधानमंत्री के.पी ररबी लमिछाने बाटटुँडिखेलमा ‘बुद्ध वज बर्न इन नेपाल’ कार्यक्रम यसरी बुद्धका नेपालमाजन्मेको घोसना गरे