Thursday, October 1

काठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटोहरुमा

काठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटो । काठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटो ।काठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटो ।काठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटो ।

काठमाडौं मा डरर्लाग्दो पानी अनि अशिना पर्‍यो । लौ हेर्नुस फोटो ।